Quyền riêng tư

Gold Solar (“tôi”“chúng tôi”, và “Gold Solar” tùy theo từng trường hợp) coi trọng vấn đề quyền riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư khi truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi truy cập vào website của chúng tôi, bạn mặc nhiên hiểu rõ các quy định về quyền riêng tư sau và đồng ý các điều khoản đã nều. Nội Dung của Qui Định về Sự Riêng Tư Phần Quy Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web này, và khi bạn truy cập các trang web khác thuộc sở hữu của chúng tôi. 

Thông tin phi cá nhân được thu thập

Chúng tôi tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn, thông tin về tập tin cookies, và các thông tin nhận dạng khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin cho vào mục đích thông thường: kiểm tra số lượng truy cập, địa điểm, ngày giờ truy cập, va loại trình duyệt. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người hoặc bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân được thu thập

Khi bạn sử dụng chức năng liên hệ, hỗ trợ, và đặt mua hàng hóa từ website của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, địa chỉ Email, và các thông tin khác do bạn cung cấp. Những thông tin này sẽ được sử dụng để giao dịch và liên hệ với bạn và sẽ không được chia sẻ lại cho bên thứ ba.

NNhững thay đổi chính sách về quyền riêng tư trong tương lai

Những Thay Đổi về Quy Định về Sự Riêng Tư Này: Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi các quy định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm hoàn toàn trong việc kiểm tra các thông tin về quyền riêng tư được công bố công khai trên website của chúng tôi trước khi sữ dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp qua website.

Các quy định về quyền riêng tư trên được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2016.